0,00 € s DPH

OBCHODNÉ PODMIENKY  

Predajca

1.Predávajúci je obchodná spoločnosť mz trade, s.r.o., so sídlom v Ladomerskej Vieske, Priemyselná 1, zapísanej v obchodnom registri na Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.s.r.o, vložka č. 9911/S

IČO: 36633046
DIČ:  2021914961
IČ DPH: SK 2021914961

 

Dodacia doba

Bežné dodacie doby sú od 3 do 7 pracovných dní. Dodacia doba sa môže primerane k okolnostiam predĺžiť.

O dostupnosti tovaru a termíne doručenia bude kupujúci informovaný v potvrdení objednávky.

Platby

 • prevodom na účet
 • dobierkou
 • v hotovosti, alebo platobnou kartou

V prípade objednávky v celkovej cene nad 600 EUR (pre tovar, ktorý nie je skladom) je potrebné uhradiť vopred zálohu vo výške 50% z koncovej ceny objednávky.

Prevod na účet

Zákazníkovi, ktorý si zvolí spôsob platby prevodom, bude zaslaná e-mailom predfaktúra s potrebnými údajmi na vykonanie platby. Tovar je odoslaný až po pripísaní finančnej čiastky na náš účet. Za tento spôsob platby sa neúčtuje žiadny poplatok.

V prípade platby vopred je číslo nášho účtu 2627791079/1100.

Hotovosť, platobná karta

Platba v hotovosti je možná iba pri prevzatí tovaru v našej predajni na Priemyselnej ulici č.1 v Ladomerskej Vieske

 

Expedícia a doprava tovaru v rámci SR

Tovar expedujeme v čo možno najkratšom čase a podľa hmotnosti ho zasielame:

- Slovenskou poštou (balíky do 2 kg) za tento spôsob doručenia sa účtuje poplatok 3 €

- Kuriérskou službou ( balíky od 2 - 30 kg), za tento spôsob doručenia sa účtuje poplatok 4 €

Potvrdením objednávky zákazník vyjadruje svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov nevyhnutných k doručeniu zásielky 3 osobe ( Slov.pošte, alebo Kuriérskej službe). Ide o meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.
 

Vrátenie tovaru

Kupujúci má podľa ustanovenia § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedku komunikácie na diaľku do 14-tich dní od prevzatia plnenia, a to bez udania dôvodu. Toto právo nemá spotrebiteľ na tovar, ktorý bol upravený podľa priania na mieru. Následkom odstúpenia od zmluvy je povinnosť kupujúceho podľa § 457 Občianskeho zákonníka vydať tovar v nepoškodenom obale aj s príslušenstvom. Ak zásielka nie je kompletne vrátená, čo posúdi zástupca predávajúceho, nebude vrátená plná kúpna suma. Prípadne si predajca môže doúčtovať vzniknuté náklady v súvislosti s revíziou a doplnením chýbajúcich častí výrobcom. Pri splnení podmienok pre vrátenie tovaru,vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu sumu za tovar prevodom na bankový účet uvedený kupujúcim najneskôr do 14 dní.Ochrana osobných údajov

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu na doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.


 

Reklamácia tovaru

Zákazník je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju iba ak nie je nijako poškodená. Preberacie doklady zákazník podpíše až po dôkladnej kontrole zásielky! V prípade poškodenia je nutné s kurierom (príp. s pracovníkom pošty) spísať škodový protokol. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise preberacích dokladov nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

Reklamačný poriadok

 • Predávajúci zodpovedá za všetky skryté vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Platí záručná doba stanovená zákonom teda 24 mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim.

 • Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci preukázať, že reklamovaný tovar pochádza od predávajúceho. K tomuto účelu doloží kupujúci k reklamovanému tovaru originál predajného dokladu (faktúra, príp. kúpna zmluva).

 • Predávajúci nezodpovedá za také vady, ktoré vzniknú nešetrným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, neodbornou manipuláciou  zo strany kupujúceho. Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím v podmienkach, ktoré nie sú bežné u daného typu výrobku a závady vzniknuté pôsobením živlu.

 • Ak je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje vady, vyhotoví kupujúci na mieste s prepravcom písomný zápis o reklamácii tovaru.

 • Pri uplatnení reklamácie na chybu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o vadu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú, môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu, a to podľa dohody oboch strán. Ak ide o vadu odstrániteľnú, postupuje reklamáciu výrobcovi, prípadne nechá vadu odstrániť autorizovaným servisom, určeným výrobcom a to najneskôr do 4 týždňov od prevzatia oprávnenej reklamácie.

 • Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby (alebo po uplynutí doby predĺženej záruky) zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. V prípade uskutočnenej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať

 • Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim mz trade, s.r.o., so sídlom v Ladomerskej Vieske, Priemyselná 1, zapísanej v obchodnom registri na Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.s.r.o, vložka č. 9911/S IČO: 3663304 je Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.